Získaj prístup na 24 hodín ZDARMA

Get access for 24 hours for FREE

Uzyskaj dostęp na 24 godziny ZA DARMO

 Ako vám pomôže systém - How the system will help you - Jak system Ci pomoże

What the search engine finds - Co znajdzie wyszukiwarka -  Čo nájde vyhľadávač

Pripravujeme pre vás - We prepare for you - Przygotowujemy się dla Ciebie

Diagnoses search engine

Diagnozuje wyszukiwarkę

Vyhľadávač diagnóz

Frequently asked questions

Często Zadawane Pytania

Časté otázky

Practical advice

Praktyczne porady

Praktické rady

Diagnostic methods

Metody diagnostyczne

Diagnostické metódy

Nutritional components

Składniki odżywcze

Výživné zložky

Product news

Nowości produktowe

Produktové novinky

Manufacturing process

Proces produkcji

Výrobný proces

Medical dictionary

Słownik medyczny

Lekársky slovník

News in medicine

Nowości w medycynie

Novinky v medicíne

Calendar of events

Kalendarz wydarzeń

Kalendár podujatí

Rehabilitation

Rehabilitacja

Rehabilitácia

Gallery of webinars

Galeria webinarów

Galéria webinárov

Special for mothers

Specjalnie dla matek

Špeciál pre mamičky

5S strategy

Strategia 5S

Stratégia 5S

Educational cards

Karty edukacyjne

Vzdelávacie karty

Discussion forum

Forum dyskusyjne

Diskusné fórum

Herbs in products

Zioła w produktach

Bylinky v produktoch

Test values

Wartości testowe

Hodnoty testov

References

Bibliografia

Referencie

Recipes from products

Przepisy z produktów

Recepty z produktov

Certificates and awards

Certyfikaty i nagrody

Certifikáty a ocenenia

 Očakávajte ďalšie jazyky - Expect more languages - Poczekaj na więcej języków

Stránku už prekladáme do ďalších jazykov

We are already translating the site into other languages

Już tłumaczymy stronę na inne języki

 Ako získať VIP Poradňu

Do VIP Poradne sa dostanete cez Registračný formulár 

Horné MENU – tlačítko: REGISTRATION  – otvorí sa vám stránka s registračným formulárom.

Po vyplnení údajov, prejdite k úhrade. Úhradu môžete realizovať online - kredit Card, alebo bežným bankovým prevodom. Po zvolení spôsobu platby potvrďte svoju objednávku, kliknutím na žlté tlačítko v spodnej časti formulára. Po kliknutí na tlačítko:  "Objednávam s povinnosťou platby"  ,vám príde do mailu správa o úhrade. Po uhradení objednávky vám príde mail s prihlasovacími údajmi. Prihlasovacie meno bude vaša mailová adresa a prihlasovacie heslo vám vygeneruje systém.

Občas sa stane, že mail, ktorý systém posiela automaticky, spadne do SPAMU, či REKLAMY, alebo do NEVYŽIADANEJ POŠTY. V takom prípade si mail treba pohľadať a premiestniť do DORUČENEJ POŠTY. Ak mail nenájdete ani tam, kontaktujte podporu na:  info@zdravetelo.org

Po prebehnutí týchto operácií sa môžete prihlásiť do VIP PORADNE

Do prihlásenia sa dostanete cez horné menu: LOGIN 

Zadáte svoje prihlasovacie meno a heslo a potvrdíte.

Po zadaní správneho mena a hesla sa otvorí stránka: VIP PORADŇA.

Vyberiete si jazyk a pokračujete na výber informácií.

Srdcom VIP PORADNE je VYHĽADÁVAČ DIAGNÓZ.

Diagnózy môžete vyhľadávať viacerými spôsobmi

1 – postupne skrolovať stránku

2 – vyhľadávať diagnózu podľa abecedy

3 – použiť vyhladávací nástroj - VYHĽADÁVAČ – do riadku napíšete diagnózu a potvrdíte modrým tlačítkom - VYHĽADAŤ

Po vyhľadaní diagnózy, vám systém označí stránky, na ktorých sa nachádza hľadaný výraz.

Z označených stránok si vyberiete tú, ktorá vás zaujíma.

Kliknutím na ňu, sa vám otvorí stránka s informáciami o riešení daného problému.

Každá takáto stránka obsahuje

A – CHARAKTERISTIKA – popis diagnózy

B – RIEŠENIE – možné riešenia z pohľadu klasickej medicíny

C – ALTERNATÍVNY POSTUP – možnosti prírodnej medicíny

D – ZOSTAVA PRODUKTOV – komplexná zostava produktov Duolife a význam jednotlivých doplnkov pre danú diagnózu

E – ZAUJÍMAVOSTI – ďalšie informácie, ktoré vám môžu pomôcť k efektívnemu riešeniu zdravotného problému

Súčasťou stránky je obrazová, či video dokumentácia o anatómii a fyziológii k danému problému.

V spodnej časti stránky máte možnosť napísať svoj KOMENTÁR, alebo OTÁZKU, na ktorú dostanete odpoveď do 24 hodín.

Informácie o VIP PORADNI šírte ďalej do sveta.

Vďaka viac jazyčnej mutácii ho môžete využiť ako systémový, duplikačný nástroj pre podporu medzinárodného biznisu.

 How to get VIP Counseling 

You can get to the VIP Counseling via the Registration form

Top MENU - button: REGISTRATION - a page with a registration form will open.

After filling in the data, proceed to payment. You can make the payment online - credit card, or by regular bank transfer. After choosing the payment method, confirm your order by clicking on the yellow button at the bottom of the form. After clicking on the button: "I order with payment obligation", you will receive a payment message in your email. After paying for the order, you will receive an email with login details. The login name will be your email address and the login password will be generated by the system.

Sometimes it happens that the mail that the system sends automatically falls into SPAM, ADVERTISING, or JUNK. In that case, you need to look at the mail and move it to the INBOX. If you can't find the email there either, contact support at: info@zdravetelo.org

After these operations have taken place, you can log in to the VIP CONSULTANCY

You can access the login via the top menu: LOGIN

You enter your login name and password and confirm.

After entering the correct name and password, the page: VIP CONSULTANCY will open.

You choose a language and continue to select information.

The heart of the VIP CONSULTANCY is the DIAGNOSIS SEARCH.

You can search for diagnoses in several ways

1 – scroll the page gradually

2 – search for diagnosis alphabetically

3 - use the search tool - SEARCH - write the diagnosis in the line and confirm with the blue button - SEARCH

After searching for a diagnosis, the system will mark the pages where the search term is found.

You choose the one that interests you from the marked pages.

Clicking on it will open a page with information about how to solve the problem.

Each such page contains

A – CHARACTERISTICS – description of the diagnosis

B - SOLUTION - possible solutions from the point of view of classical medicine

C – ALTERNATIVE PROCEDURE – options of natural medicine

D – COMPOSITION OF PRODUCTS – a comprehensive set of Duolife products and the importance of individual supplements for a given diagnosis

E - INTERESTING - additional information that can help you effectively solve a health problem

The page includes pictorial or video documentation about the anatomy and physiology of the given problem.

At the bottom of the page, you have the opportunity to write your COMMENT or QUESTION, to which you will receive an answer within 24 hours.

Spread the information about the VIP CONSULTANCY to the world.

Thanks to the multi-language mutation, you can use it as a system, duplication tool to support international business.

Jak dostać się do VIP Biuro Poradni

Do Poradni VIP można dostać się poprzez formularz rejestracyjny

MENU górne - przycisk: REJESTRACJA - otworzy się strona z formularzem rejestracyjnym.

Po uzupełnieniu danych przejdź do płatności. Płatności możesz dokonać on-line - kartą kredytową lub zwykłym przelewem bankowym. Po wybraniu formy płatności należy potwierdzić zamówienie klikając w żółty przycisk na dole formularza. Po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” otrzymasz na swój adres e-mail informację o płatności. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz e-mail z danymi do logowania. Loginem będzie Twój adres e-mail, a hasło do logowania zostanie wygenerowane przez system.

Czasami zdarza się, że poczta wysyłana przez system automatycznie wpada do SPAMU, REKLAM lub ŚMIECI. W takim przypadku należy zapoznać się z pocztą i przenieść ją do Skrzynki odbiorczej. Jeśli tam również nie możesz znaleźć e-maila, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem: info@zdravetelo.org

Po wykonaniu tych operacji możesz zalogować się do KONSULTACJI VIP

Dostęp do logowania możliwy jest poprzez górne menu: ZALOGUJ SIĘ

Wpisujesz swój login i hasło i zatwierdzasz.

Po wpisaniu prawidłowego imienia i hasła otworzy się strona: DORADZTWO VIP.

Wybierasz język i kontynuujesz wybieranie informacji.

Sercem DORADZTWA VIP jest WYSZUKIWANIE DIAGNOZY.

Diagnozy możesz wyszukiwać na kilka sposobów

1 – przewijaj stronę stopniowo

2 – wyszukaj diagnozę alfabetycznie

3 - skorzystaj z wyszukiwarki - SZUKAJ - wpisz diagnozę w wierszu i potwierdź niebieskim przyciskiem - SZUKAJ

Po wyszukaniu diagnozy system zaznaczy strony, na których znaleziono szukane hasło.

Spośród zaznaczonych stron wybierasz tę, która Cię interesuje.

Po jego kliknięciu otworzy się strona z informacją o sposobie rozwiązania problemu.

Każda taka strona zawiera

A – CHARAKTERYSTYKA – opis diagnozy

B - ROZWIĄZANIE - możliwe rozwiązania z punktu widzenia medycyny klasycznej

C – PROCEDURA ALTERNATYWNA – możliwości medycyny naturalnej

D – SKŁAD PRODUKTÓW – kompleksowy zestaw produktów Duolife i znaczenie poszczególnych suplementów dla danej diagnozy

E - CIEKAWE - dodatkowe informacje, które mogą pomóc Ci skutecznie rozwiązać problem zdrowotny

Na stronie znajduje się dokumentacja obrazkowa lub wideo dotycząca anatomii i fizjologii danego problemu.

Na dole strony masz możliwość wpisania KOMENTARZA lub PYTANIA, na które odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Roześlij informację o DORADZTWIE VIP na cały świat.

Dzięki wielojęzycznej mutacji można go używać jako systemowego narzędzia powielającego do wspierania międzynarodowego biznesu.

VIP Poradňa

VIP Counseling, Doradztwo dla VIP-ów, VIP-Beratung, Tư vấn VIP, 貴賓諮詢

Vyplnením formulára a uhradením uvedenej platby získate prístup k členskej sekcii

"VIP Poradňa" na 1 rok.

By filling out the form and paying the mentioned payment, you will get access to the

"VIP Counseling" member section for 1 year.

support:

info@zdravetelo.org

SK - Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Narábame s nimi podľa podmienok spracovania osobných údajov a platnej európskej legislatívy.

ANG - Your data is safe with us. We handle them according to the terms of personal data processing and applicable European legislation.

PL - Twoje dane są u nas bezpieczne. Postępujemy z nimi zgodnie z warunkami przetwarzania danych osobowych i obowiązującymi przepisami europejskimi.